thepayជាអ្វី?
thepay ជាអ្វី?

 

គឺគ្រប់ពេល

គ្រប់ទីកន្លែង ហើយងាយស្រួល

បញ្ចូលទឹកប្រាក់ខលហៅចេញក្នុងប្រពន្ធ័បាន
24ម៉ោងក្នុង365ថ្ងៃ

ទោះបីជាគ្មានកាតទូរសព្ទ័ក៌អាចបញ្ចូល
ទឹកប្រាក់ដោយងាយស្រួល
ក្នុងការខលទៅខ្មែរតាមរយះkt00769ដែរ។


គ្មានការពិបាកក្នុងការបញ្ចូល
ទឹកប្រាក់ងាយក្នុងការបញ្ចូលនិងប្រើ

 

 

ហៅអន្ដរជាតិ

KT the+00796

ដោនកម្មវិធី "thePay" 
មិនថាអ្នកណាក៏ដោយគឺអាចទទួលបានទឹកប្រាក់ហ្វ្រី2000វ៉ុ
នទាំងអស់។ 

(2016 standard)

 

 

 

 

បញ្ចូលទឹកប្រាក់ដោយផ្ទាល់។

មានទឹកប្រាក់មិនគ្រប់គ្រាន់រឺ?
បញ្ចូលទឹកប្រាក់ដោយខ្លួនៗងតាមកម្មវិធី"thepay"
តាមជំហានទី3ងាយស្រួល។

 

 

 

ការទូទាត់ភាពងាយស្រួល

អាចបញ្ចូលបានគ្រប់
តមរូវការរបស់លោកអ្នក។

មិនថាប្រពន្ទ័ក្រុមហ៊ុនទូរសព័្ទណាក៌ដោយ
គ្រប់ពេល គ្រប់ទីកន្លែង

 

ភាសារ

មានគ្រប់ភាសារសំរាប់ងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនង
មាន13ភាសារសំរាប់ជានួយក្នុងការងា
យស្រួលក្នុងការពន្យល់ជូន។

1666-0146

 

Live chat

 

កូកែកសេនធ័រ

 

 

 

 

 

 

មានការងាយស្រួលហើយអា

ចជឿជាក់លើអែបនេះបាន

បញ្ចូលទឹកប្រាក់ជាមួយទូរសព្ទ័ដៃតាមកម្មវិធី " thepay" 

korea event
k-event
THE Pay APP download
ThePAY android app download
ThePAY ios app download

MANUAL

매뉴얼

FAQ

CUSTOMMER CENTER

PROMOTION

CUSTOMMER CENTER