thePAY是什么?
thepay

thepay

 

ໂທໄດ້ທຸກທີ່

ທຸກເວລາ
thepay

ຕື່ມເງິນມືຖືແບບອັດຕະໂນມັດ
ທຸກວັນເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງ 365 ວັນ

ຕື່ມເງິນຄ່າໂທຕ່າງປະເທດແບບບໍ່ໃຊ້ບັດ
(SK,KT,LG, ມືຖືຕື່ມເງິນ/ລາຍເດືອນ)

 

 

recharge

ສາມາດຕື່ມດ້ວຍຕົວເອງ
ບໍ່ຕ້ອງເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ (thepay)

 

ໂທຕ່າງປະເທດ

KT the+00796

thepay: ສະໝັກໃໝ່ຮັບເລີຍ 2,000ວອນ
ຕື່ມເງິນໂທຕ່າງປະເທດຮັບເພີ່ມ 10%

 

international call KT 00796 

ອັດຕາຄ່າໂທອີງຕາມນະໂຍບາຍ KT

prepaid phone

ຕື່ມດ້ວຍຕົວເອງ

ເງິນຄ່າໂທບໍ່ພໍແມ່ນບໍ່? ມາລອງຕື່ມຜ່ານ 'thePay'

ຕື່ມດ້ວຍຕົວເອງພຽງເຮັດຕາມສາມຂັ້ນຕອນງ່າຍໆ!

 

recharge mobile

 

 

ການຊຳລະແບບວ່ອງໄວ

ເປັນແອັປທີ່ເຮັດໃຫ້ການຊຳລະງ່າຍຂຶ້ນ

ຕື່ມເງິນມືຖືແບບຕື່ມເງິນ/ໂທຕ່າງປະເທດ/
ຕື່ມອິນເຕີເນັດ. ຊ່ວຍໃຫ້ການຊຳລະງ່າຍດ້ວຍ
ການດຳເນີນການທີ່ຮັບຮອງໄດ້

 

ພາສາ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້ເລີຍ

ດ້ວຍພາສາຂອງທ່ານ. (ໂທ/SMS/ເຟດສບຸກ)

1666-0146

 

ແຊັດ

ສູນບໍລິການ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ສະດວກ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້

 

"thePay"ແມ່ນແອັປທີ່ໃຊ້ຕື່ມເງິນຄ່າໂທດ້ວຍຕົນເອງສຳລັບມືຖືແບບຕື່ມເງິນ.

korea event
korea event
THE Pay APP download
ThePAY android app download
ThePAY ios app download

MANUAL

매뉴얼

FAQ

CUSTOMMER CENTER

PROMOTION

CUSTOMMER CENTER
什么是 thepay ?

thepay

 

用手机随时

随地

thepay

随时给所有预付手机

实时自动充值(24小时,365天)
无需充值卡充值

kt 00796国际电话。(SK,KT,LG 预/后付手机)

 

recharge

无需复杂的认证程序

就可以直接充值(thepay)

 

国际电话

KT 00796

thepay:新用户免费获得 2,000 韩元\
10%的额外国际电话充值

international call KT 00796 

根据KT的政策,国际电话费用可能会有些不同。

 

prepaid phone

 

自助充值

余额不足?用“thePay”

只需3个简单步骤自助充值!

 

recharge mobile

 

 

快捷支付

Thepay让您的支付变得更加简单快捷

预付手机充值/使用国际电话/流量充值

简化的认证程序方便您支付。

 

语言

提供中文客服,

欢迎随时进行咨询。(Tel/SMS/SNS)

1666-0146

 

实时在线咨询

 

客服中心    

 

 

 

 

 

 

简便可信的

 

“thePay”一款自助给预付手机充值的APP。

korea event
korea event

下载THE Pay APP

ThePAY android app download
ThePAY ios app download

MANUAL

매뉴얼

FAQ

CUSTOMMER CENTER

PROMOTION

CUSTOMMER CENTER